e-Styl.com

View Larger Map
e-Styl.com
607 644 168         Drogeria internetowa

Site pages

Regulamin zakupów

Dokument z dnia 10 maja 2018 r. określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.e-styl.com (nazywanym dalej „Sklepem internetowym”).
Dla zapewnienia większej przejrzystości, Regulamin zakupów został podzielony na trzy sekcje funkcjonalne, objaśnione poniżej.


I. Ogólne warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży obowiązujące w Sklepie internetowym, a w szczególności informacje o zasadach zamawiania i realizacji umowy, informacje o dostępnych metodach płatności i sposobach dostawy oraz dotyczące reklamacji i rezygnacji z zakupów poprzez odstąpienie od umowy.


II. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, a w szczególności informacje o warunkach korzystania z wirtualnego koszyka i formularza służącego do składania zamówień oraz określenie warunków technicznych, jakie powinna spełniać przeglądarka internetowa i komputer użytkownika.


III. Polityka prywatności i plików Cookies

Informacje dotyczące prywatności użytkowników, a w szczególności danych zapisywanych w urządzeniu użytkownika oraz anonimowych statystyk zbieranych dla lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników i optymalizacji serwisu. Szczegóły w dziale Polityka Prywatności.


Obsługa Sklepu internetowego udziela wyczerpujących informacji dotyczących cech towarów dostępnych w Sklepie internetowym oraz w kwestiach związanych z Regulaminem zakupów. Obsługa jest dostępna telefonicznie pod numerem 607 644 168 w godzinach 8-16 w dni robocze, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@e-styl.com.


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. DEFINICJE

  Sprzedawca: przedsiębiorca działający pod firmą Powąska Wiesława Handel Hurt-Detal i posługujący się numerem Regon 631564027 oraz numerem NIP 7850003543, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Siedziba i adres korespondencyjny sprzedawcy: ul. Dworcowa 5, 62-035 Kórnik.

  Zamawiający: osoba składająca Zamówienie w Sklepie internetowym, będąca stroną Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą.

  Sklep internetowy: serwis dostępny pod adresem http://www.e-styl.com, za pośrednictwem którego, Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży.

  Zamówienie: zatwierdzenie dostępnego w Sklepie internetowym formularza zamówienia, poprzez naciśnięcie (kliknięcie) przycisku oznaczonego słowami „Potwierdź zamówienie” w kroku nr 6, pt. „Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.

  Konsument: Zamawiający, będący jednocześnie osobą fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży.

 2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Informacje przedstawione w Sklepie internetowym, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią ofertę sprzedaży.
  2. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie internetowym należy złożyć Zamówienie.
  3. Oprócz wskazania rzeczy i określenia ilości oraz wyboru metody płatności i sposobu dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:
   a) imię i nazwisko
   b) numer telefonu
   c) adres poczty elektronicznej e-mail
   d) adres do wysyłki
  4. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono w rozdziale 7. Ochrona danych osobowych.
  5. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.
  6. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu internetowego w dni robocze w godzinach 8-16.
  7. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.
  8. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.
  9. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego metody płatności i sposobu dostawy przed złożeniem Zamówienia, płatna jak to określono w rozdziale 3. Warunki płatności.
  10. Sprzedawca realizuje Zamówienia tylko na terytorium Polski. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przed złożeniem Zamówienia jak to określono w rozdziale 4. Warunki dostawy.
  11. Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć bez wad. Ewentualne reklamacje można składać w sposób i w terminie określonym w rozdziale 5. Reklamacje.
  12. Konsument może zrezygnować z dokonanych zakupów i odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w sposób i w terminie określonych w rozdziale 6. Odstąpienie od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


 3. WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie internetowym w chwili składania Zamówienia.
  2. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT.
  3. Sprzedawca udostępnia w Sklepie internetowym następujące metody płatności:
   a) za pobraniem,
   b) przy odbiorze osobistym u sprzedawcy,
   c) przelew bankowy / przekaz pocztowy,
   d) karta kredytowa (debetowa, płatnicza),
   e) inne (dostarczane przez Dotpay sp. z o.o.).
  4. Zamawiający przed złożeniem Zamówienia jest informowany, jakie metody płatności są dostępne ze względu na rodzaj i wartość zamawianych rzeczy.
  5. Płatność ceny Zamówienia następuje za pośrednictwem metody wybranej przed złożeniem Zamówienia.
  6. Termin płatności wynika z metody wybranej przez Zamawiającego i następuje między zawarciem Umowy sprzedaży, a dostawą lub wydaniem rzeczy.


 4. WARUNKI DOSTAWY

  1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.
  2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, chyba że strony Umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie.
  3. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie internetowym przy zamawianych rzeczach są terminami wiążącymi Sprzedawcę.
  4. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.
  5. Sprzedawca udostępnia w Sklepie internetowym następujące sposoby dostawy:
   a) dostawa na adres odbiorcy,
   b) odbiór osobisty u sprzedawcy.
  6. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie sposoby dostawy są dostępne ze względu na rodzaj i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.
  7. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki podczas odbioru i ewentualnego odmówienia jej przyjęcia, jeżeli jej stan budzi wątpliwości.


 5. REKLAMACJE

  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  2. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.
  3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.
  4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
  5. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny Sprzedawcy przed jego upływem.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
  3. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje:
  a) w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,
  b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość Umowy sprzedaży, zaś w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
  5. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:
  a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
  a) nazwiska i imiona
  b) numer telefonu
  c) adres poczty elektronicznej e-mail
  d) adres do wysyłki
  e) płeć
  7. Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.
  8. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  9. Zamawiającemu przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą;
  b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa – w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy;
  c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane – w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

 8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

  1. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, ale najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwałym nośniku, którym to nośnikiem w szczególności może być wiadomość elektroniczna przesłana na adres e-mail Konsumenta podany przez niego w Zamówieniu.
  2. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informacje o:
  a) głównych cechach świadczenia;
  b) danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności firmę, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
  c) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;
  d) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;
  e) łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami i opłatami za transport;
  f) sposobie i terminie zapłaty;
  g) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
  h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzór formularza odstąpienia od umowy;
  i) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  j) przypadkach braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie przepisów i okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
  k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
  l) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
  m) kodeksie dobrych praktyk, do stosowania którego Sprzedawca dobrowolnie się zobowiązał oraz sposobie zapoznania się z nim;
  n) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
  o) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i programowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
  p) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
  3. Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk w handlu elektronicznym.
  4. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
  c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
  d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  6. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Postanowienia ogólne

  Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) usługodawca Powąska Wiesława Handel Hurt-Detal ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”), który określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług,
  2. warunki świadczenia usług,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego,
  5. ochronę danych osobowych,
  6. ochronę praw własności intelektualnej,
  7. odpowiedzialność stron.


 2. Definicje

  Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:
  1. Usługodawca – przedsiębiorca działający pod firmą Powąska Wiesława Handel Hurt-Detal, posługujący się numerem Regon 631564027 oraz numerem NIP 7850003543, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą przy ul. Dworcowej 5 w Kórniku
  2. Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę;
  3. Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym http://www.e-styl.com stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
  4. Usługi – czynności świadczone drogą elektroniczną, czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;


 3. Rodzaje i zakres usług

  1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu Usługi mające na celu doprowadzenie do zawarcia Umowy sprzedaży, a w szczególności są to następujące Usługi:
   • a) usługi informacyjne,
   • b) usługi komunikacyjne,
   • c) usługi w zakresie organizacji sprzedaży.
  2. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.
  3. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.
  4. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień i zawieranie na odległość umowy sprzedaży. W szczególności w ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka oraz formularz zamówień z przyciskiem wyraźnie oznaczonym „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a także usługę rejestracji w Serwisie.


 4. Warunki świadczenia usług

  1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:
   1. a) połączenie z siecią Internet,
   2. b) dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024×768.
  2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.
  3. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych.
  4. Usługi określone w § 3 niniejszego regulaminu są świadczone bezpłatnie.


 5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

  1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
  2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług nie mających charakteru ciągłego a w szczególności o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i b), rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.


 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
  2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
   2. szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
  4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
  5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.


 7. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
  3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie organizacji sprzedaży usług, a ich przetwarzanie następuje:
   1. w celu realizacji usługi,
   2. na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą a Usługobiorcą, jak również ze względu na właściwość świadczonych przez usługodawcę usług lub sposobu ich rozliczenia, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
  5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
   1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
   2. innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Usługobiorcy:
   1. nazwiska i imiona
   2. numer telefonu
   3. adres poczty elektronicznej e-mail
   4. adres do wysyłki
   5. płeć
  7. Usługobiorca może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez Usługodawcę na potrzeby działań marketingowych Usługodawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Usługobiorcom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy.
  8. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  9. Usługobiorcom przysługuje prawo:
   1. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
   2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjny Usługodawcy;
   3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane – w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjny Usługodawcy.
  10. Po zakończeniu korzystania z usług charakterze ciągłym przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.


 8. Ochrona praw własności intelektualnej

  1. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
  2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


 9. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługodawcom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

 10. Miejscowość, data
  Imię i nazwisko Konsumenta:
  Adres konsumenta:
  Adresat: e-Styl.com
  ul. Dworcowa 5
  62-035 Kórnik
  e-mail: sklep@e-styl.com
  telefon: 607 644 168
  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
  Data zawarcia umowy:
  Data odbioru:
  Podpis Konsumenta
  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)